ورود مشترکین
گروه پیشگامان - مراکز مخابراتی تحت پوشش

لیست مراکز مخابراتی تحت پوشش اینترنت پرسرعت شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به شرح ذیل می باشد.

توضیح:

  • شماره هایی که با رنگ زرد مشخص شدند نیاز به استعلام مخابراتی دارند.
نام مرکز مخابراتی پیش شماره های تحت پوشش وضعیت مرکز
فرشچی

601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-6384

فعال
صابری وحید

760-761-762-763-764-765-767-768-777-766-7386

فعال
استقلال

864-865-866-867-868-869-890-891-892-893-894-8386

فعال
انقلاب

840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-8384

فعال
مطهری

711-712-719-721-722-723-724-725-726-727-728-729-7382

فعال
کوثر

880-881-882-883-8388-884

فعال
پیروزی

876-877-878-879-871-8387

فعال
نبوت

660-661-662-663-664-6386

فعال
قدس

851-852-853-854-859-855-8389

فعال
15 خرداد

501-502-507-509-5385

فعال
ثامن

513-521-531-522-523-5382

فعال
رسالت

620-621-622-623-624-6382

فعال
طلاب

270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-2387

فعال
فدائیان اسلام

340-341-342-343-344-382-349

فعال
آزادی

201-221-222-223-224-225-226-227-228-229-200

فعال
امام خمینی

731-732-733-734-739-7383

فعال
خاتم

651-654-657-658-659-665-666-667-690

فعال
آزادگان

821-822-823-824-8382

فعال
امت

250-256-257-258-259-251-2385

فعال
شاندیز

428

فعال