ورود مشترکین
گروه پیشگامان - شماره های تماس

                                        

نشانی: مشهد - نبش خیام جنوبی28 - ساختمان پیشگامان

شماره تماس: 37040 - 051

شماره فکس: 37678325 - 051

شماره تماس: 37040 - داخلی 1

ساعت کاری: 24 ساعته

ایمیل ارتباطی:sales.mng@pishgaman.com

شماره تماس: 37040 - داخلی 2

ساعت کاری: 24 ساعته

ایمیل ارتباطی: support@ptes.ir

شماره تماس: 37040 - داخلی 2

ساعت کاری: 8 الی 16(روزهای پنجشنبه 8 الی 15)

ایمیل ارتباطی: noc@ptes.ir

شماره تماس: 37040 - داخلی 4

ساعت کاری: 8 الی 16(روزهای پنجشنبه 8 الی 15)

ایمیل ارتباطی: resellers@ptes.ir

شماره تماس: 37040 - داخلی 3

ساعت کاری: 8 الی 16(روزهای پنجشنبه 8 الی 15)

ایمیل ارتباطی: trade@ptes.ir   

شماره تماس: 37040 - داخلی 6

ساعت کاری: 8 الی 16(روزهای پنجشنه 8 الی 15)

ایمیل ارتباطی: info@ptes.ir