ورود مشترکین
گروه پیشگامان - اولين مجمع عمومي شركت

اولین مجمع عمومی سهامداران شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات سناباد ، در مورخ 26/8/90

راس ساعت 11 صبح در محل شرکت با حضور مدیران و سهامداران ، انجام گرفت.

در این جلسه مقرر گردید سرمایه شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات سناباد از 10میلیارد

ریال به 30میلیارد ریال افزایش یابد و مصوب گردید که به ازای هر 7 سهم سهامداران ، 1 سهم

بابت سود سال 89 به آنها تخصیص داده شود و همچنین 25% حق تقدم ، که سهامدار میتواند به ازای

هر 4سهم ، 1سهم را به قیمت ارزش اسمی سهام یعنی 990000ریال تا تاریخ 26/10/90 خریداری نماید.