ورود مشترکین
گروه پیشگامان - نرخ روز سهام پیشگامان سناباد

نرخ به روز سهام شرکت تعاونی پیشگامان توسعه ارتباطات سناباد     

                سهام قطعی              سهام تضمینی

   خرید      215,000 تومان      
  فروش     240,000 تومان           500000 تومان